گفتگوی مدیر گروه مطالعات زن و خانواده دربرنامة زنده تلویزیونی اردیبهشت
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
تعداد شرکت کننده : 0

روابط عمومی پژوهشکدۀ باقرالعلوم علیه السلام- حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر حق شناس مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم (ع) خرداد ماه جاری دربرنامه زندة تلویزیونی اردیبهشت از شبکة 4 حضور یافت و دربارة مسأله حجاب، عفاف و حیا به بحث پرداخت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدۀ باقرالعلوم علیه السلام: حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر حق شناس مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم (ع) خرداد ماه جاری دربرنامه زندة تلویزیونی اردیبهشت از شبکة 4 حضور یافت و دربارة مسأله حجاب، عفاف و حیا به بحث پرداخت.

وی با بیان مفهوم واژه های حجاب، عفاف و حیا و بیان مصادیق آن ها و تأکید بر ضرورت وجود حیا در جامعه به ویژه در میان بانوان اظهار داشت مسأله مهم آن است که عفاف و حیا در روابط زن و مرد در درون انسان ها نهادینه شود در این صورت است که حجاب به خوبی شکل می گیرد . تأکید بر مسأله حجاب و پوشش به تنهایی و بدون تأکید بر پاکدامنی و حیای درونی، بازده و نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت.

وی افزود: اسلام در کنار قوانین و ضوابط اجتماعی، هدف اصلی را بر تغییر درون انسا ن ها و تربیت از درون قرار داده است. حیا در روابط زن و مرد مسأله ای فطری است که از درون همة انسان ها می جوشد و آموزه های دینی این گرایش فطری را به سمت مراتب عالی هدایت می کنند. حیای مورد نظر اسلام از حیای حداقلی که هر انسانی به طور فطری واجد آن است بالاتر و والاتر است. اسلام با تعیین ضوابط و دستوراتِ خود، مراتب عالی حیا در روابط زن و مرد را مورد توجه قرار می دهد.